Darmowa dostawa już od 149 zł z wysyłką w 24h!

Regulamin

Rozdział 1: Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, za pośrednictwem którego Kupujący może nabywać oferowane do sprzedaży przez Sprzedawcę towary lub może składać zamówienia mające na celu zawarcie ze Sprzedawcą umowy sprzedaży towarów wskazanych w Sklepie, po uprzednim skonkretyzowaniu przez Kupującego istotnych warunków umowy sprzedaży.

Dodatkowo Regulamin zawiera najważniejsze informacje o Sprzedawcy, Sklepie oraz
o prawach Kupującego i Konsumenta.

Regulamin składa się z 15 rozdziałów oraz 1 załącznika.

Rozdział 2: Definicje wyrażeń użytych w Regulaminie

Wyrażenia użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie (w porządku alfabetycznym):

 1. Dni robocze– dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Kodeks cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).
 3. Konto– uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto. 
 4. Konsument– konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.
 5. Kupujący– każdy podmiot (osoba) kupujący w Sklepie.
 6. Punkt odbioru– punkt znajdujący się pod adresem: Ostrowska 11, 62-800 Kalisz
 7. Regulamin– niniejszy Regulamin.
 8. Sklep– sklep internetowy myfellow.pl prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem: https://myfellow.pl
 9. Sprzedawca– Sklepreklamowy.pl Monika Krysiak z siedzibą w Kaliszu przy ul. Ostrowska 11/2, 62-800 Kalisz woj. wielkopolskie, NIP: 6180010901
 10. Towar – produkty prezentowane w Sklepie i oferowane do sprzedaży przez Sprzedawcę.
 11. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. (Dz. U. z 2014r., poz. 827 z późniejszymi zmianami).

Rozdział 3: Dane kontaktowe Sprzedawcy

 1. Adres pocztowy: 
 2. Adres e-mail: sklep@myfellow.pl.
 3. Telefony: +48 792057042
 4. Adres do zwrotu towaru (tylko w przypadku odstąpienia od umowy): Ostrowska 11, 62-800 Kalisz
 5. Adres do wysyłki reklamowanego towaru: Ostrowska 11, 62-800 Kalisz

Rozdział 4: Wymagania techniczne

 1. W celu prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
  • urządzenie z dostępem do Internetu,
  • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
 2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

Rozdział 5: Dokonywanie zakupów w Sklepie

 1. Ceny towarów prezentowanych w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT).
 2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.
 3. Dokonywanie zakupów w Sklepie może odbywać się w dwojaki sposób:
  • poprzez nabywanie oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu towarów poprzez dodanie do koszyka w Sklepie – rozumiane jako potoczna opcja „kup teraz” gotowych towarów,
  • poprzez składanie za pośrednictwem Sklepu zamówienia mającego na celu zawarcie ze Sprzedawcą umowy sprzedaży towarów wskazanych w Sklepie, po uprzednim skonkretyzowaniu przez Kupującego istotnych warunków umowy sprzedaży według opcji udostępnionych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu – rozumiane jako indywidualne zamówienie towaru, tzw. „towar na miarę”, nie podlegający zwrotom; również w znaczeniu nadanym w art. 38 pkt 3 ustawy o prawach konsumenta.
 4. Wybrany do kupienia towar (według opcji opisanej w pkt. 3a powyżej) należy dodać do koszyka w Sklepie. Natomiast wybrany do kupienia towar (według opcji wskazanej w pkt. 3b powyżej) należy skonkretyzować i zindywidualizować według oczekiwań Kupującego, rozumianych jako wybór dodatkowych opcji (cech towaru) udostępnionych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.
 5. W dalszej kolejności Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
 6. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
 7. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 8. Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku(wiadomość mailowa) najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.
 9. Sprzedawca dopuszcza dwie formy zakupów w Sklepie:
  • Kupujący może zarejestrować się w Sklepie, tj. założyć w nim Konto, lub
  • dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.

Rozdział 6: Płatności za zakupy

 1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:
  1. za pobraniem,
  2. przelew bankowy (w formie przedpłaty),
  3. płatność online (karta płatnicza, karta kredytowa, przelew z rachunku) za pośrednictwem serwisu PayNow w formie przedpłaty.
 2. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 7 Dni roboczych od złożenia zamówienia.
 3. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
 4. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.

Rozdział 7: Realizacja zamówienia

 1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
 2. Termin realizacji zamówienia wynosi: do 10 Dni roboczych.
 3. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
 4. Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 1. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:
  1. za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 2. Dostawa Towarów odbywa się pod drzwi budynku (kurier nie ma obowiązku wnoszenia Towaru na piętro).
 3. Kupujący może odebrać towar osobiście w Punkcie odbioru w Dni robocze w godzinach 8.00 – 20.00.
 1. W przypadku wybrania odbioru osobistego przez Kupującego, towar będzie gotowy do odbioru we wskazanym terminie realizacji zamówienia, a w przypadku, gdy Sprzedawca wskazał termin wysłania towaru – w tym terminie.
 2. Sprzedawca zastrzega, że o ile jest to uzasadnione względami ekonomicznymi po stronie Sprzedawcy, Towary zakupione w Sklepie mogą być dostarczone zamiennie transportem własnym, w miejsce transportu za pośrednictwem firmy kurierskiej. Postanowienie opisane w pkt. 6 stosuje się odpowiednio.

Rozdział 8: Reklamacje

 1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
 2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych
  w Kodeksie cywilnym:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
  2. przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
  3. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
  4. żądać usunięcia wady.
 3. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w Rozdziale 3 Regulaminu.
 4. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres wskazany w Rozdziale 3 Regulaminu.
 5. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.
 6. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w Rozdziale 3 Regulaminu.
 7. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

Rozdział 9: Pozasądowe rozpatrywanie reklamacji i dochodzenie roszczeń

 1. Konsumentowi przysługują pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 2. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać między innymi:
  • z mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;
  • z pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
  • bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;
  • internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

Rozdział 10: Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem Rozdziału 12 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
  • w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.
  • w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
  • zawarcia umowy – w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych.
 3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w Rozdziale 3 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
  1. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
  2. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Rozdział 11: Skutki odstąpienia od umowy

 1. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia,
  w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 2. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: Ostrowska 11, 62-800 Kalisz; niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
 5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 6. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 7. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.

Rozdział 12: Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 2. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Rozdział 13: Postanowienia dotyczące kupujących, niebędących konsumentami

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.
 2. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem, w granicach prawem dopuszczonych, jest wyłączona.
 3. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

Rozdział 14: Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
 2. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:
  1. umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz
  3. prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych
   w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy sprzedaży. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy sprzedaży w Sklepie.
 4. Dane Kupującego podane w związku z zakupami w Sklepie będą przetwarzane do momentu, w którym:
  1. przestanie obowiązywać umowa sprzedaży zawarta między Kupującym
   a Sprzedawcą;
  2. na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Kupującego;
  3. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z umową sprzedaży zawartą przez Sklep;
  4. zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.
 • Kupującemu przysługuje prawo żądania:
  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • przeniesienia danych do innego administratora 
 • a także prawo:
  • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych
   z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).
  • W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu danych z § 2 Regulaminu.
  • W przypadku, gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Rozdział 15: Zastrzeżenia

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego Regulaminu zawierane są w języku polskim.
 4. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.
 5. Postanowienia dotyczące towarów i umowy sprzedaży stosuje się odpowiednio do treści cyfrowych i umowy o dostarczanie treści cyfrowych, o ile Regulamin nie określa tych kwestii odrębnie.

Formularz zwrotu towaru

MAM JUŻ KONTO

Zaloguj się, aby odwiedzić
swoje konto MyFellow

NIE MAM KONTA

Dlaczego warto zarejestrować
się w sklepie MyFellow?

 • ułatwiony proces składania zamówień,
 • wygodne śledzenie statusu zamówienia,
 • dostęp do historii zakupów.

Zaloguj się aby odwiedzić swoje konto MyFellow

kot